JÓGA ÉS ÉLMÉNY NYARALÁSOK VILÁGSZERTE! Ázsiában, Amerikában, Görögországban, Olaszországban, Erdélyben, Részletek >

Termini e condizioni generali


1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a Sárig Hajnalka, egyéni vállalkozó 1117 Budapest Hamzsabégi út 17. 5. em. 4. ajtó (a továbbiakban: Szolgáltató) jógatanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

A Szolgáltató adatai
• Cégnév: Sárig Hajnalka EV
• Székhely: 116 Budapest, Kondorosi út 8/a B ép 3/4
• Nyilvántartási szám: 2241292, bejegyző cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
• Adószám: 62648723-2-43
• Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-77614/2014

Szolgáltató telephelyei:
2. Részvételi feltételek
A www.hajnalkasarigyoga.com weboldalon a Szolgáltató jógatanfolyamain való részvételi lehetőséget értékesítünk.
A jógatanfolyamokra, képzésekre, workshopokra, egyéni jógaórára, táborokra való jelentkezésre a www.hajnalkasarigyoga.com weboldalon keresztül, jelentkezést követően, továbbá személyes egyeztetés útján van lehetőség.

Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató jógatanfolyamaira, képzéseire, workshopjaira, egyéni jógaóráira, táboraira történő jelentkezési,
lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

A jógatanfolyamokat legalább öt jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely kurzus a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező kurzuson felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kívánja az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a kurzus részvételi díját visszafizetjük.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 7. pontban foglaltak szerint történik.

A kurzusra történő jelentkezés menete:

i. A kurzus adatlapján a jelentkező rákattint a „Jelentkezés elküldése” gombra.
ii. A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja, a megrendelés élővé vált.
iii. A megrendelt részvételt jelentkezéskor bankkártyával a weboldalon azonnal, előváltott voucherrel vagy telephelyünkön személyesen, illetve banki átutalással, előre kell kifizetni, a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül.
iv. Az internetes jelentkeztető rendszer a jelentkezés/megrendelés véglegesítéséről automatikus levelet küld. A jelentkezés/megrendelés egyedi azonosító számára hivatkozva a jelentkező a megrendeléssel kapcsolatban további információt kaphat elérhetőségeink bármelyikén.

3. A jógatanfolyamok menete
Tematikus tanfolyamok esetében a kurzus alkalmanként általában 1,5 óra hosszú, célszerű a kezdést megelőzően legalább 15 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, a gyakorlásba azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

4. Menük
A Szolgáltató a gyakorlás menetének meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles az oktatót erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig. A jelentkezők a jógatanfolyamokon saját eszközt használhatnak, de a jógaközpont biztosítja a szükséges eszközöket.

5. Kapcsolattartás
A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online jelentkezés vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

6. Részvételi díjak
A részvételi díj tartalmazza az okleveles jógaoktató által vezetett elméleti és gyakorlati tudásanyagot.
A szolgáltatás áfa mentes.

7. Fizetés módja

a. PayPal fizetési mód
A Szolgáltató a PayPal rendszerével szerződéses jogviszonyban áll. Az internetes felületen a PayPal fizetési rendszerének igénybe vételével van lehetőség a tanfolyamok árának efizetésére. A PayPal fizetési mód használatához a jelentkezőnek PayPal regisztrációval kell rendelkeznie. A regisztrációt a www.paypal.com internetes oldalon kell elvégezni.
A PayPal rendszer használatával összefüggésben felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ily módon létrejövő jogviszonyokért, valamint az azokból fakadó jogokért és kötelezettségekért a PayPal rendszer üzemeltetője a felelős.

b. Banki átutalás
A jelentkező jogosult a kiválasztott kurzus részvételi díját banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírásá követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a kurzus időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön.

A banki átutalás adatai
Cégnév: Sárig Hajnalka EV.
Bankszámlaszám: 10300002-10371495-49030011
Bank neve: MKB Bank
Az átutalás közleményében a jelentkező köteles a jógatanfolyamok, képzések, workshopok, egyéni jógaóra, tábor nevét és kezdési időpontját feltüntetni.

c. Készpénzes fizetés
A részvételi díj készpénzes teljesítésére a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül van lehetőség hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken nyitvatartási időben telephelyünkön a Gold Centerben (1117 Budapest, Budafoki út 111-113.). Amennyiben a jelentkezés a kurzus napjától számított 3 napon belül történik, úgy a kurzus előtt, érkezéskor a helyszínen is van
lehetőség a résztvevői díj rendezésére.

e. Fizetés bankkártyával, internetes felületen keresztül
A Szolgáltató részére a kurzus részvételi díját a www.hajnalkasarigyoga.com oldalon a kurzusra való jelentkzés után, az internetes felületen a kártyás fizetés (Barion) opció kiválasztásával lehetséges.
Bankkártyás fizetéskor a jelentkezőt a rendszer átirányítja az MKB bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank álta üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

Az internetes áruház a jelentkező kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A bankkártyás fizetés folyamatában az MKB Bank rendszerének a fizetés irányítására vonatkozó információit, szabályait kell figyelembe venni.

Az MKB Bank rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel.

8. Részvételi szabályok
A jógatanfolyamokon, képzéseken, workshopokon, egyéni jógaórán, táborokon való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal.

A ógatanfolyamokon, képzéseken, workshopokon, egyéni jógaórán, táborokon való részvételből az Gold Center Jóga Stúdió képviseletében eljáró, jelen lévő jógaoktató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: a jógatanfolyamokon, képzéseken, workshopokon, egyéni jógaórán, táborokon a jógaközpont által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja; egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét,
nyilvánvalóan veszélyezteti;

a jógaközpontban kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi; magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;
viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a jógatanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a ógatanfolyamokon, képzéseken, workshopokon, egyéni jógaórán, táborokon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők a jógatermet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.
9. Tanfolyam elmaradása, módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre
küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.
10. Lemondási feltételek
a. A résztvevők a kiválasztott tanfolyamot megelőzően legfeljebb 4 nappal jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött
szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely kurzusra felhasználható. Amennyiben a szerződéstől a jelen pont alapján elálló jelentkező nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa előre megfizetett összeget az elállás közlésétől számított 60 napon belül visszatérítjük.
b. A tanfolyamot megelőző 3 napon belüli elállás esetén kötbérként a részvételi díj 50 %-a fizetendő. A jelen pontban foglalt határidőben elálló jelentkező a kurzusra irányadó, már megfizetett részvételi díj 50%-ának megfelelő összeg megfizetését követően jogosult új kurzusra jelentkezni.
c. A tanfolyamot megelőző 24 órán belül közölt elállás esetén a részvételi díj
visszafizetésére nincs mód. A jelentkezők a lemondást/elállást a sarig.hajni@gmail.com címre megküldött e-mail üzenetben közölhetik, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

11. Adatkezelés
A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban
előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A kurzusra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisában. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, emailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás / Unsubscribe” link segítségével lehet.